Disclaimer

La informació i les previsions de futur que conté aquesta presentació no han estat verificades per cap entitat independent i, per tant, no es garanteix ni la seva exactitud ni la seva exhaustivitat. En aquest sentit, es convida els destinataris d’aquest presentació a consultar la documentació pública comunicada i enregistrada per Abertis a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Totes les previsions de futur i d’altres afirmacions que figuren en aquesta presentació que no siguin referències a fets històrics, incloent entre d’altres, les relatives a la situació financera, estratègia empresarial, plans de gestió o objectius de futures operacions d’Abertis (incloent a les seves filials i participades), només són previsions de futur. Aquestes previsions de futur contemplen riscs coneguts i desconeguts, incerteses i d’altres factors que poden fer que els resultats reals, actuació o fites que Abertis, o els resultats del sector, siguin significativament diferents dels expressats o del implícits en les previsions de futur. Aquestes previsions es fonamenten en diverses hipòtesis relatives a les estratègies empresarials presents i futures d’Abertis i a l’entorn en que Abertis espera operar al futur, les quals potser no es compleixin. Totes les previsions de futur i d’altres manifestacions que aquí apareixen es refereixen únicament a la situació existent a la data de realització d’aquesta presentació. Ni Abertis ni cap de les seves filials, assessors o representants, ni cap dels seus respectius administradors, directius, empleats o agents seran responsables de cap manera (ni per negligència ni per qualsevol altre concepte) de cap perjudici que esdevingui de l’ús d’aquesta presentació o del seu contingut, o relacionat de qualsevol manera amb aquesta.

La distribució d’aquesta presentació podria estar subjecta a restriccions a determinades jurisdiccions per la qual cosa els receptors d’aquesta presentació o qui finalment obtingui una còpia o exemplar de la mateixa haurà de conèixer aquestes restriccions i complir-les. Mitjançant l’acceptació d’aquesta presentació vostè accepta quedar vinculat per les anomenades limitacions.

Ni aquest document ni res del què en ell es conté constitueix una oferta i, per tant, ni aquest document ni cap part del mateix s’haurà de prendre com a base per la formalització de cap contracte o acord.